Mongodb với Java

Java với MongoDB

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cấu hình RockMongo và kết nối đến MongoDB từ một ứng dụng Java. RockMongo là một giao diện admin để quản lý cơ sở dữ liệu Mongo. (http://code.google.com/p/rock-php/wiki/rock_mongo) Tiến hành cài XAMPP theo hướng dẫn ở đây. Mọi người vào địa chỉ (http://rockmongo.com/downloads) để tải file RockMongo v1.1.2 (2012/05/07) […]

Read More