kata; coding dojo; cocodojo; số la mã; roman numeral

[Kata] Số La Mã

Giới thiệu về Kata Số La Mã Tôi không tham dự XP2001 của Kent Beck, nhưng tôi tin chắc rằng Kata này đã xuất hiện ở đó. Đây là [Video của Karl Scotland thực hiện Kata này trên Excel tại Agile 2008] và đây là [video của JonJagger thực hiện Kata trên Ruby sử dụng […]

Read More