javascript

Câu chuyện về hàm $ trong jQuery

Khi sử dụng JavaScript tương tác với các thành phần của DOM, một trong những thao tác phổ biến nhất đó là tìm kiếm một phần tử của DOM thỏa mãn một điều kiện nào đó. Ví dụ cách đơn giản nhất để tìm kiếm một element có thuộc tính id: Tuy nhiên nếu câu […]

Read More

JavaScript và lập trình hướng đối tượng [3]

Cấu trúc của một đối tượng đôi khi rất phức tạp, trong một đối tượng có thể có vô số các thuộc tính, các biến trạng thái, các phương thức và hàm công cụ. Nhưng trên thực tế, khi sử dụng các đối tượng, lập trình viên chỉ quan tâm đến những tính năng thật […]

Read More

JavaScript và lập trình hướng đối tượng [2]

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu những cách thức cơ bản để tạo các đối tượng trong JavaScript. Tuy nhiên một vấn đề rắc rối cho những cách thức đó là sự phiền hà khi phải làm việc với một lô các đối tượng tương tự nhau về phương thức cũng như thuộc […]

Read More

JavaScript và lập trình hướng đối tượng [1]

Tại sao lại là JavaScript? Nếu như theo dõi các xu hướng phát triển ứng dụng nói chung cũng như các nền tảng phát triển ứng dụng có giao diện người dùng nói riêng hẳn các bạn cũng có thể nhận ra một xu thế khá nổi bật và gần như sẽ hội tụ về […]

Read More