ECMAScript

Những điểm đáng giá trong ECMAScript 5

Lật lại lịch sử của Javascript, ngôn ngữ được Brendan Eich phát triển, lần đầu tiên ngôn ngữ này xuất hiện là vào năm 1995 bởi Sun Microsystem và Netcapse, sau đó một năm, trình duyệt Netcapse phát hành phiên bản hỗ trợ khả năng xử lý javascript làm thay đổi đáng kể bộ mặt […]

Read More