Tin tức mới

codegym

HTTP – Responses

Sau khi nhận và phân tích thông điệp request, server sẽ phản hồi bằng một thông điệp HTTP response: Một dòng Status-line Không có hoặc có thêm các thành phần header (General|Response|Entity) và theo sau là các ký hiệu CRLF(Carriage Return Line Feed – báo hiệu trở về đầu dòng tiếp theo). Một dòng trống […]

Read More

HTTP Request

Một HTTP client (máy khách) gửi một HTTP request (yêu cầu) lên server (máy chủ) nhờ một thông điệp có định dạng như sau: Một dòng Request-line Không có hoặc có thêm các header (General|Request|Entity) theo sau bởi một ký hiệu CRLF (carriage return line feed – báo hiệu trở về đầu dòng tiếp theo) […]

Read More

HTTP – Tổng quan

HTTP là một giao thức tầng ứng dụng (application-level) dùng trong các hệ thống thông tin phân tán, cộng tác và đa phương tiện (hypermedia). Kể từ năm 1990 đây là nền tảng căn bản để giao tiếp dữ liệu trên World Wide Web (WWW – VD: Internet). HTTP là một giao thức chung và […]

Read More