Day: November 2, 2020

Thiết kế trung tâm dữ liệu bền vững và linh hoạt: Ngôn ngữ thiết kế mới

Schneider Electric đã cùng 451 Research thực hiện nghiên cứu với hơn 800 đơn vị cung cấp trung tâm dữ liệu (TTDL) về vấn đề phát triển bền vững của TTDL. Một tín hiệu tích cực là 57% các doanh nghiệp đã nhận thấy việc phát triển bền vững chính là một yếu tố tạo […]

    Read More