Day: October 19, 2020

TẠI SAO LẠI CÓ RẤT NHIỀU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CÙNG TỒN TẠI?

Khi nói đến việc chọn một ngôn ngữ lập trình để học, bạn hẳn sẽ đau đầu bởi số lượng không thể đo đếm được của chúng. Đó là chưa nói đến chuyện mỗi ngôn ngữ lập trình lại có những ứng dụng khác nhau trong đời sống công nghệ. Chức năng chính của một […]

    Read More