Day: June 22, 2020

Thợ lành nghề

Thợ lành nghề #29: Giám sát liều lượng (6) – Di chuyển ngày tháng

6/8/2004 ….Tiếp nối câu chuyện phần trước 21/2/2002, 1130 Giữa tháng 4 và tháng 7 năm 1939, tin tức chính trị và thiên văn học tiếp tục theo chiều hướng xấu hơn. Chiến tranh dường như là điều không thể tránh, và Trái Đất vẫn là trọng tâm trên hướng đi có thể xảy ra […]

    Read More