Day: February 28, 2020

Giai thuat

Tìm hiểu về giải thuật: Một số phương pháp sắp xếp cơ bản

1. Sắp xếp kiểu lựa chọn (Selection Sort) Một trong những phương pháp đơn giản nhất để thực hiện sắp xếp một bảng khóa là dựa trên phép lựa chọn. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp sắp xếp này là “ở lượt thứ i(i=1,2,…,n) ta sẽ chọn trong dãy khoá Ki, Ki+1,…,Kn khoá nhỏ […]

    Read More