Day: February 19, 2020

Java 8

Các nguyên tắc thiết kế API cho Java 8

Bất cứ ai viết mã Java đều là một nhà thiết kế API! Mã của họ đều rồi sẽ được dùng bởi ai đó, cộng đồng, đồng nghiệp, chính họ, hay có khi tất cả. Do đó, biết các nguyên tắc cơ bản của một API tốt là rất quan trọng với tất cả các […]

    Read More