Vẽ biểu đồ (chart) cho trang web bằng HTML và Google Charts

Biểu đồ

Chào mọi người, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ biểu đồ cho website 1 cách đơn giản, dễ làm với HTML và Google Charts.

Bước đầu tiên các bạn tạo 1 file HTML và nhập đoạn code như sau:
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<div id=”piechart”></div>
</body>
<html>
 
Tiếp theo, thêm đoạn script chứa API của google:
 
<script type=”text/javascript” src=”https://www.gstatic.com/charts/loader.js”></script>
 
Cuối cùng add đoạn Javascript như dưới đây:
 
<script type=”text/javascript”>
// Load google chartsgoogle.charts.load(‘current’, {‘packages’:[‘corechart’]});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

// Draw the chart and set the chart valuesfunction drawChart() {
  var data = google.visualization.arrayToDataTable([
  [‘Task’, ‘Hours per Day’],
  [‘Work’, 8],
  [‘Friends’, 2],
  [‘Eat’, 2],
  [‘TV’, 3],
  [‘Gym’, 2],
  [‘Sleep’, 7]
]);

  // Optional; add a title and set the width and height of the chart  var options = {‘title’:’My Average Day’, ‘width’:400, ‘height’:300};

  // Display the chart inside the <div> element with id=”piechart”  var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById(‘piechart’));
  chart.draw(data, options);
}</script>

Sau khi làm xong các thao tác trên, ta thu được kết quả là biểu đồ dưới đây:
Biểu đồ
Vẽ biểu đồ (chart) cho trang web bằng HTML và Google Chart

Nguồn: Kipalog

Trên đây là cách tạo biểu đồ cho trang web bằng HTML và Google Chart. Để tham khảo thêm các Kiến thức lập trình, các bạn có thể tìm hiểu tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: