Day: May 6, 2019

Coding Bootcamp – Lời giải cho bài toán nhân lực Công nghệ thông tin

Coding Bootcamp – Mô hình đào tạo lập trình mới Coding Bootcamp là mô hình đào tạo lập trình hướng đến việc nâng cao hiệu quả học tập thông qua tổ chức môi trường học tập dưới dạng các “trại huấn luyện” cường độ cao, thời gian ngắn, thực chiến và thực tế. Đây là […]

    Read More