Tin tức mới

Day: June 18, 2017

HTTP – Responses

Sau khi nhận và phân tích thông điệp request, server sẽ phản hồi bằng một thông điệp HTTP response: Một dòng Status-line Không có hoặc có thêm các thành phần header (General|Response|Entity) và theo sau là các ký hiệu CRLF(Carriage Return Line Feed – báo hiệu trở về đầu dòng tiếp theo). Một dòng trống […]

    Read More