[WPF3] Các điều khiển (control) cơ bản

Trong lập trình giao diện người dùng, điều kiển (Control) là các nhân tố quan trọng cấu thành nên giao diện người dùng, cho phép họ giao tiếp với ứng dụng. Control có thể được hiểu một cách đơn giản là các phần tử trên một cửa sổ như các nhãn (Label), hộp soạn thảo (TextBox), nút bẩm (Button), hộp danh sách (ListBox, ComboBox),.. để hiển thị các thông tin tới người dùng và cho phép người dùng nhập thông tin cần thiết cho chương trình. Phần này giới thiệu cách tạo lập và sử dụng các Control cơ bản nhất của cửa sổ xây dựng bằng công nghệ WPF.

Download Code

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Wvz0V9xjFQM&w=560&h=315]

WPF2: [WPF2] Bài trí giao diện trong ứng dụng
WPF1: [WPF 1] Tổng quan về Windows Presentation Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: