Tin tức mới

Câu hỏi và bài tập: Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

 1. Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng
 2. Đối tượng là gì?
 3. Lớp là gì?
 4. Kế thừa là gì?
 5. Giao diện là gì?
 6. Gói là gì?
 7. Câu hỏi và bài tập

Câu hỏi

 1. Các đối tượng trong thế giới thực chứa____và____.
 2. Trạng thái của một đối tượng phần mềm được lưu trữ trong____.
 3. Hành vi của một đối tượng phần mềm được thể hiện thông qua____.
 4. Việc ẩn đi dữ liệu bên trong với thế giới bên ngoài, và chỉ truy xuất nó thông qua các phương thức đã cung cấp ra bên ngoài được biết đến như______.
 5. Một bản thiết kế cho một đối tượng phần mềm được gọi là một_____.
 6. Hành vi chung có thể được định nghĩa trong một _____ và được thừa kế bởi một _____ sử dụng từ khóa ______.
 7. Một tập hợp các phương thức không có phần triển khai được gọi là một_____.
 8. Một không gian tên dung để tổ chức các lớp và các giao diện theo chức năng được gọi là ______.
 9. Thuật ngữ API là viết tắt của ______?

Bài tập

 1. Tạo các lớp mới cho mỗi đối tượng trong cuộc sống thực mà bạn quan sát thấy ở phần đầu bài học này. Tham khảo đến lớp Bicycle nếu bạn quên cú pháp cần thiết.
 2. Đối với mỗi class mà bạn đã tạo ở trên, tạo một giao diện định nghĩa hành vi của nó, sau đó yêu cầu class của bạn thực hiện nó. Bỏ qua một hoặc hai phương pháp và thử biên dịch.Lỗi xuất hiện ra sao?

Trả lời câu hỏi và bài tập: Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

Trả lời câu hỏi

 1. Các đối tượng trong cuộc sống thực chứa trạng thái hành vi.
 2. Trạng thái của một đối tượng phần mềm được lưu trữ trong các trường.

 3. Hành vi của một đối tượng phần mềm được thể hiện thông qua các phương thức.
 4. Việc ẩn đi dữ liệu bên trong với thế giới bên ngoài, và chỉ truy xuất nó thông qua các phương thức đã cung cấp ra bên ngoài được biết đến như sự đóng gói dữ liệu.
 5. Một bản thiết kế cho một đối tượng phần mềm được gọi là một lớp.
 6. Hành vi chung có thể được định nghĩa trong một lớp cha và được thừa kế bởi một lớp con sử dụng từ khóa extends.
 7. Một tập hợp các phương thức không có phần triển khai được gọi là một giao diện.
 8. Một không gian tên được dung để tổ chức các lớp và các giao diện theo chức năng được gọi là một gói.
 9. Thuật ngữ API viết tắt của Application Programming Interface.

Trả lời bài tập

 1. Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào các đối tượng trong thế giới thực mà bạn đang mô hình hóa.
 2. Câu trả lời của bạn cũng sẽ thay đổi ở đây, nhưng thông báo lỗi sẽ xác định rõ danh sách các phương thức cần thiết chưa được triển khai.

Bài được dịch từ nguồn  docs.oracle.com

Trans-team: PhúDĐ, NgọcNT, ĐạtDĐ, SơnĐH, HàĐT, ChàmNM

Sinh viên FPT Aptech Hà Nội

7 thoughts on “Câu hỏi và bài tập: Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *