trình đơn dọc

Tạo trình đơn dọc – Dropdown Menu [2]

Biên soạn theo hướng dẫn của CSS Tutorial Với CSS<. Đầu tiên, bạn cần soạn thảo một tài liệu HTML với cấu trúc cơ bản (gồm html, head, body). Tiếp theo bạn thực hiện soạn thảo đoạn mã HTML sau vào phần body. Đoạn mã này cho phép bạn tạo ramột vùng DIV (có id […]

Read More