Phong cách thiết kế Skeuomorphic

Phong cách thiết kế Skeuomorphic

Skeuomorphic [skyoo-uh-mawrf] có nghĩa là có đối tượng mới phát sinh nhưng vẫn giữ những đặc điểm thiết kế cho tới cấu trúc cần thiết của bản gốc, ngay cả đối với những chức năng không cần thiết. Xét về giao diện người dùng, điều này có nghĩa là các ứng dụng được thiết kế […]

Read More