.NET 3.5

[WPF2] Bài trí giao diện trong ứng dụng

Bài 1 Tổng quan về WPF. Bài trước đã giới thiệu sơ lược về WPF và hướng dẫn cách tạo ra một ứng dụng WPF đơn giản là Hello World. Bài này giới thiệu cách thức bố trí giao diện trong ứng dụng WPF. Phần đầu sẽ giới thiệu về các dạng panel, một sự […]

Read More