Class

Lớp là gì?

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Lớp là gì? Trong thế giới thực, bạn thường thấy nhiều đối tượng riêng lẻ thuộc cùng một loại.Có thể có hàng nghìn […]

Read More