[XP] Khi phát hiện ra lỗi


Khi tìm ra một lỗi, bạn sẽ tạo kiểm thử để ngăn chặn lỗi đó tái xuất hiện. Thông thường thì một lỗi trong quá trình phát triển cần phải có một bản kiểm thử chấp nhận để ngăn chặn nó xảy ra. Việc tạo ra một bản kiểm thử chấp nhận trước khi sửa lỗi giúp khách hàng định nghĩa rõ ràng vấn để và từ đó truyền đạt lại cho lập trình viên. Lập trình nhận được kiểm thử thất bại để tập trung sức lực và biết khi nào lỗi đó được sửa.

Sau khi nhận được một kiểm thử chấp nhận thất bại, lập trình viên sẽ phải tạo ra các kiểm thử đơn vị để chỉ ra những thiếu sót ở mã nguồn một cách chi tiết hơn. Sự thất bại của các kiểm thử đơn vị sẽ đưa ra phản hồi tức thì cho quá trình phát triển tới khi các lỗi được sửa. Khi các bản kiểm thử đơn vị thành công 100% thì bạn có thể chạy lại những kiểm thử chấp nhận thất bại để xác nhận là lỗi đã được sửa.

Nguồn XP

Người dịch: Nguyen Ha Phong |  Biên tập: Phạm Anh Đới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *